יש לך 18?

בכניסה לאתר האינטרנט שלנו הינך מאשר את תקנון השימוש

אזהרה - צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

תקנון אתר שניט - תנאי שימוש ורכישה

עדכון אחרון: 03/04/2024

כללי

השימוש באתר האינטרנט "שניט" (להלן: "האתר") המצוי בבעלות "י.א.א ברובר שותפות מוגבלת" (להלן: "השותפות") כפוף לקריאת תקנון זה, תקנון המשלוחים, תקנון מועדון הלקוחות ותקנון דיוור ישיר (להלן: "המסמכים המחייבים") ולהסכמה להוראותיהם. אנא קראו בעיון תנאי תקנון זה (להלן: "התקנון") ושאר המסמכים המחייבים.

כל המבקר ו/או המשתמש באתר (להלן: "המשתמש") ו/או המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "רוכש" או "רוכשים") מצהיר ומתחייב, כי קרא את התקנון, כי הינו מודע ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד השותפות ו/או בעליה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

למען הסר ספק מובהר כי פעולה באתר משמעה: "רכישת ואספקת המשקאות והמוצרים המוצעים למכירה באתר על כל הכרוך בכך" (להלן: "פעולה באתר").

ביצוע פעולה באתר מותרת לבגירים בני 18 ומעלה בלבד, או לכל המייצג באופן חוקי תאגיד רשום או אישיות משפטית חוקית אחרת. בעצם הכניסה והשימוש באתר מצהיר ומאשר כל משתמש או רוכש כי הינו בן 18 ומעלה, אחרת – הנו מתבקש להימנע משימוש באתר ומביצוע כל הזמנה באמצעותו.

מכירת בירה ואלכוהול לקטינים בני 18 ומטה – אסורה לפי דין והיא מהווה עבירה פלילית.

האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

השותפות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת עפ"י שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במתן התראה מוקדמת כלשהי לרוכש לא תהיינה, במישרין ו/או בעקיפין, כל טענות ו/או דרישות כלפי השותפות.

מכיוון ש"טעות לעולם חוזרת", טעות כלשהי ובכלל זה טעות בתיאור משקאות ו/או מחיריהם לא תחייב את השותפות, וזאת בין אם הטעות התגלתה לפני אישור ההזמנה או אחריה.

בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין הרשום ו/או המוצג באתר, יגברו הוראות התקנון. כמו כן, בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין עצמן, תקבע השותפות כיצד יש לפעול ואיזוהי ההוראה העדיפה או הגוברת.

המידע הקיים באתר השותפות, לרבות לעניין מועדים וסכומים, הוא המידע הקובע לכל דבר ועניין.

השותפות תשמור פרטי משתמשים לצורך שליחת הודעות בדואר אלקטרוני (ניוזלטר) וב-SMS או באפליקציית טקסט אחרת לצורך שליחת מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

יש להשתמש באתר אך ורק בהתאם לכלל התנאים המפורטים בתקנון זה ולמטרות חוקיות בלבד, ובייחוד בהתאם לתנאים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם התקבלה הסכמתה המפורשת של השותפות לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).

כמו כן – אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת; אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר; אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה; אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים; אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק; אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר.

השותפות רשאית שלא לאפשר לרוכשים לבצע פעולה באתר, גם אם ביצע פעולות באתר בעבר, במקרים המפורטים להלן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השותפות רשאית, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, לבטל את זכאותו של כל רוכש לבצע פעולות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

אם בעת ההרשמה לאתר, או בכל חלק מתהליך הרכישה, מסר רוכש במתכוון פרטים כוזבים או שגויים;

אם ביצע רוכש מעשה או מחדל הפוגעים, או עלולים לפגוע באתר, או בשותפות, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של השותפות;

אם השתמש רוכש בשירותי האתר לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

אם הפר רוכש את אילו מהוראות תנאים אלה, תנאיו של אילו מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות אחר שעשויה השותפות להציע;

אם חייב רוכש כספים לשותפות או לחברות הקשורות בה ולא פרע את חובו, למרות שחלף המועד לתשלומו;

אם כרטיס האשראי או כל אמצעי תשלום אחר שברשות רוכש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

לשאלות ובירורים נוספים, ולשירות הלקוחות – יש לפנות אל השותפות בטלפון: 053-3733443.

 

אזהרות

חלק מהמוצרים מכילים אלכוהול – מומלץ להימנע משתייה מופרזת!

צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

שתייה מופרזת של אלכוהול פוגעת בכושר הנהיגה שלך ומסכנת את ביטחונך האישי ואת ביטחון הסובבים אותך.

משרד הבריאות ממליץ לנשים בהריון להימנע משתיית אלכוהול העלול להזיק לבריאותו של העובר ולגרום לו למומים.

 

האחריות לשימוש באתר

השימוש באתר נעשה באחריות המשתמש הבלעדית והמלאה. האתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהא לאף משתמש או רוכש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי השותפות בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ודרישותיו.

השותפות עושה מאמץ לספק שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, השותפות אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי השותפות, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל השותפות או אצל מי מספקיה.

הזמנת מוצרים באמצעות האתר

לאחר שהוסיף רוכש מוצרים לסל הקניות, עליו להזין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטיו האישיים. פרטים אלה עשויים לכלול: שם מלא, תאריך לידה, שיטת המשלוח (ובמקרה של איסוף עצמי – בחירת הסניף לאיסוף), כתובת מדויקת למשלוח, כתובת דוא"ל פעילה ברשות הרוכש, טלפון, פרטי אמצעי תשלום וכל פרט נוסף שעשויים להידרש במהלך ההזמנה, כגון מידע בנוגע לפעולה אותה מתבקש השליח לבצע במידה והנמען אינו בבית. לפי שיקול דעת השותפות, עשויים לדרוש מסירת פרטים כאמור הן ביחס למבצע רכישה והן ביחס לפרטי האדם/הגוף אליו יישלחו המוצרים שהזמין הרוכש.

שדות המידע שחובה להשלים יסומנו במפורש. על הרוכש למסור פרטים נכונים בלבד, מדויקים ומלאים, על-מנת למנוע ככל האפשר תקלה במשלוח המוצרים ו/או באפשרות ליצירת קשר עם הרוכש ו/או עם הנמען. הרוכש מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת.

השותפות לא תעשה בפרטיך כל שימוש, אלא בהתאם לתנאים אלה ולמדיניות הפרטיות של האתר, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה והמסמכים המחייבים.

השותפות רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הזמנת מוצרים באתר תהא כפופה לתנאים, להגבלות ולכל הקבוע בתקנון המשלוחים של האתר. למידע בנוגע לאזורי החלוקה, מועדי אספקה, דמי משלוח ואיסוף עצמי, יש לפנות לתקנון זה.

מוצרים

השותפות רשאית לשנות בכל עת את היצע ומגוון המוצרים באתר. לכן, העובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה גם בעתיד. השותפות אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימלי של מוצרים כלשהם.

במקרה בו אזל אחד או יותר מהמוצרים שהוזמנו מהמלאי, השותפות מתחייבת להודיע לרוכשים על כך באמצעות האתר, הטלפון או כתובת הדוא"ל שמסרו ושומרת לעצמה את הזכות להציע לרוכשים מוצר או מוצרים חלופיים בעלי אופי ומחיר דומה. אם תתקבל הצעת השותפות, הזמנת הרוכש תעודכן מחדש. אם יסרב הרוכש לקבל מוצר חלופי, השותפות תבטל את הזמנתו ותזכה את אמצעי התשלום. במידת האפשר, יוכלו הרוכשים להמתין לחזרת המוצר המוזמן למלאי ותהא השותפות רשאית לעדכנם בדבר חזרתו.

סל הקניות

מוצרים שמעונין הרוכש להזמין באתר יישמרו ב"סל הקניות" עד להשלמת תהליך ההזמנה. השותפות רשאית להגדיר סכום מינימום לרכישת מוצרים באמצעות האתר וכן לקבוע מכסות מקסימליות לרכישת מוצרים, בכלל או מסוג מסוים. השותפות אינה מתחייבת לכך שמוצרים אשר נוספו לסל הקנייה של הלקוח יהיו זמינים בעת ביצוע התשלום.

פרטים אישיים

אם בעת ביצוע ההזמנה ימסור הרוכש פרטים שגויים, לא תוכל השותפות להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו אל השותפות עקב פרטים שגויים שמסר הרוכש, יחויב בשל כך הרוכש בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. על הרוכשים להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

הפרטים האישיים שנמסרו בעת ההזמנה ישמרו במאגר המידע של השותפות והשימוש בהם ייעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה. הרוכשים אינם חייב לפי חוק למסור לנו פרטים אלה והדבר תלוי ברצונם ובהסכמתם, אולם לא נוכל לטפל בהזמנה בלעדיהם, ובשל כך לא יוכל הרוכש לבצע כל פעולה באתר ללא מסירת פרטים אלו. פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים בידי השותפות.

בעת ביצוע תהליך הרכישה באתר נותן הרוכש את הסכמתו שפרטיו האישים (כגון: שם, מספר ת.ז., כתובת דוא"ל וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של השותפות, והכול בהתאם להוראות הדין.

לשותפות מאגרי מידע רשומים כדין בהם ישמרו הנתונים והפרטים שנמסרו ו/או יאספו אודות המשתמשים באתר, המיועדים, בין היתר, למטרות ניהול ותפעול האתר, לרבות המידע והשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו, ניהול מועדון לקוחות, צרכים תפעוליים, שיווקיים או סטטיסטיים או עיבוד המידע בדרך אחרת, לרבות לצורך מתן שירות ללקוחות ולמשתמשים באתר, תפעול וניהול מכירות, טיפוח ועידוד נאמנות המשתמשים באמצעות ניתוח הרגלי קניה וקיום מבצעים ותמריצים, שיווק, גיוס לקוחות ועובדים, עריכת סקרים, מחקרים וכיו"ב, לרבות דיוור ישיר למטרות אלה ולצרכים שיווקיים, שירותי דיוור ישיר לצדדים שלישיים קשורים עליהם יסכימו המשתמשים ו/או בכפוף להוראות מדיניות פרטיות זו. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכי מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו. יחד עם זאת, המשתמש מודע לכך שעל מנת ליצור קשר עם השותפות ו/או להירשם לרשימת הדיוור שלה באתר ו/או קבלת שירות מוצע באתר, אזי הזנת המידע הנדרש בשדות החובה מהווה תנאי הכרחי.

המשתמש מצהיר כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכי ביצע את יצירת הקשר ו/או לרשימת הדיוור ו/או לשירות המוצע באתר, בשמו ועבורו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן במפורש על-ידי השותפות. זאת ועוד מצהיר הרוכש כי הוא יודע שהקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית וכי נגד מוסרי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. איסוף ושימוש במידע

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף עלייך מידע ממס' מקורות (להלן בפרק זה "המידע") א. מידע שאת/ה מוסר/ת ביודעין. הנרשמים לאתר מאשרים שהם מסרו את המידע אודותיהם מרצונם החופשי ובהסכמתם המלאה. הלקוחות יהיו אחראים באשר לנכונות המידע הנמסר על ידם; ב. מידע שמתקבל כתוצאה משימוש באתר (מידע סטטיסטי ומצטבר לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, הצעות והשירותים שעניינו אותך וכד'); ג. מידע ממאגר המידע שהועבר בהסכמת הלקוח. אחת מאפשרויות הרישום באתר מיועדת לחברות מועדון בה יאשר לשותפות קבלת פרטים ממאגר המידע של המועדון

השותפות תהיה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור/י באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר אתך (למקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית. מידע הנאסף על ידי השותפות במסגרת הפעילות הינו רכוש השותפות והיא תהיה רשאית לעשות בו כל שימוש, ובלבד ששימוש במידע לצורך משלוח מידע, לרבות מידע אודות פעילויות השותפות ומידע פרסומי, יהיה בכפוף לסימון "וי" בקובייה הייעודית לכך במסגרת הליך ההרשמה.

השימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות ובכלל זה: שיפור חווית המשתמש, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר, שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים, התאמת תכנים ושירותים ללקוחות וטעמם, למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה לנרשמת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות ב-SMS ודוא"ל), לרבות באמצעות טכנולוגיית "עוגיה" (Cookies) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכד' וכמו כן על מנת לספק לרוכש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהרוכש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לשותפות והסכמתו לקבלת דיוור ישיר ומסרים שיווקיים, תהא השותפות רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של השותפות. המשתמש יהא רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה או אפשרות מענה באותה דרך בה נשלחה ההודעה עם המילה "הסר".

האתר גם עושה שימוש בקובצי "עוגיות/קוקיס" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, אפיון המוצרים המתאימים לו, פרסומות מותאמות עבורו, אף בגלישתו באתרים אחרים, הקלה על השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע.

העוגיות הן קבצי טקסט הנוצרים על-ידי הדפדפן של המשתמש לפי פקודה עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המכשיר של המשתמש מאפשרות זאת. קבצי העוגיות מכילים מידע שונה כדוגמת הדפים בהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהוא מבקש לראות בעת הכניסה לאתר וכדומה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את האתר וייתכן כי אחרות יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר. ככל שהמשתמש אינו מעוניין בעוגיות, הוא יוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות הדפדפן שלו. עם זאת, יש לזכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל לעשות שימוש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

המידע בקבצים הללו מאובטח, והשותפות עושה ככל יכולתה על מנת שרק מחשבי השותפות באתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

הזמנה משובשת

על מנת שתוכל השותפות לספק לרוכשים את המוצרים שהוזמנו, ההזמנה באתר צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים ליצירת קשר עם הרוכש ולמשלוח המוצרים. השותפות לא תספק את המוצרים שהוזמנו אם ההזמנה לא נקלטה במחשביה, או אם נקלטה באופן משובש וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי השותפות.

אם לא יקבל רוכש פניה מהשותפות תוך זמן סביר ממועד ביצוע ההזמנה בנוגע להזמנתו, באמצעות הטלפון או בדואר אלקטרוני, עליו להניח כי חלה תקלה בהזמנה. במקרה זה מומלץ לפנות אל השותפות, שתשתדל ככל הניתן לברר את מקור התקלה ולסייע בביצוע ההזמנה, או ביטולה ככל ויבוקש.

מחירים

כל המחירים באתר מופיעים בעמודי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ ופיקדון אריזה, אם אלה חלים לפי הדין, ואינם כוללים דמי טיפול ומשלוח (אלו יצוינו במפורש בעת ביצוע ההזמנה, בהתאם לסוג המשלוח שנבחר ולאזור החלוקה הרלבנטי).

השותפות רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי אמצעי תשלום). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויבו הרוכשים לפי המחירים המעודכנים.

על אף שהשותפות מקפידה לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה תפנה השותפות אל הרוכש לאחר שביצע את ההזמנה, תודיע לו מהו המחיר הנכון של המוצר ותאפשר לרוכש לאשר כי הינו מבקש לרוכשו במחיר הנכון. אם יסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון – לא תהיה השותפות מחויבת לספקו לך ובמקרה זה לא יהיו לו לרוכש טענות כלשהן כלפי השותפות. השותפות איננה מתחייבת שמחירי המוצרים באתר יהיו בהכרח הזולים ביותר, או שתנאי התשלום יהיו הנוחים ביותר.

תשלום ותנאי תשלום

התשלום עבור המוצרים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון PayPal. על הרוכשים למסור את מספר כרטיס האשראי, תעודת הזהות של בעל הכרטיס, סוג הכרטיס ואת תוקפו וכל פרט נוסף הדרוש לשותפות לצורך השלמת הליך ההזמנה או לחלופין את חשבון המייל ופרטי זיהוי נוספים הנדרשים בעת תשלום ב- PayPal. השותפות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום שהשותפות תכבד.

לאחר הזנת פרטי אמצעי התשלום וסיום הליך ההזמנה, יישלח אל הרוכש אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יצוין כי אישור זה אינו מחייב את השותפות לספק את המוצרים שהוזמנו והוא אך מעיד על כך שפרטי ההזמנה נקלטו אצל השותפות.

אם יתברר שאמצעי התשלום שנמסרו אינם תקפים, או ששותפות כרטיסי האשראי, או שירות התשלומים המקוון, אינם מכבדים את העסקה, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי, השותפות תיצור קשר עם הרוכש לשם השלמת העסקה או ביטולה.

התשלום עשוי להיות כרוך בעמלות שונות שייגבו מהרוכשים על-ידי מפעילי שירות הסליקה או התשלום בהם תשתמש ובהתאם לתנאי השירות של אותם ספקים חיצוניים. הרוכשים נושאים באחריות הבלעדית לשאת בעמלות אלה, ככל הנדרש.

אם השימוש באמצעי התשלום אושר על-ידי שותפות כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו, או שירות התשלומים הרלבנטי, חשבונם יחויב בעלות השירות. מועדי המשלוח יחושבו החל ממועד קבלת אישור העסקה משותפות האשראי או שירות התשלומים.

מבצעים, הטבות והנחות

השותפות רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות, הנחות וקופונים מסוגים שונים (בהתאם לתנאיו של כל קופון כפי שיתפרסמו באתר או על גבי הקופון עצמו). בכפוף להוראות כל דין שעניינו במבצעים, השותפות רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, או לחדול מהשימוש בקופונים, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. אין באמור כדי לגרוע מזכות הרוכשים להשתמש בקופונים או כרטיסי מתנה שטרם פקע התוקף שנקבע להם ובהתאם לסכום הנקוב בהם.

לרוכשים באתר ולמשתמשים בו לא קיימת זכות קנויה ליהנות ממבצעים, הטבות והנחות באתר, ככל והוקנתה זכות זו מכוח חברות במועדון הלקוחות של השותפות, תהא הזכות כפופה ובהתאם לתנאי מועדון הלקוחות זו והמבצעים שהוצעו במסגרתו.

כל שינוי בפרטי ההזמנה או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של הזכאות למבצע, הטבה או הנחה. כך, לדוגמה, אם רכש רוכש מוצר והיה זכאי לקבלת הטבה בגין רכישתו, אולם מוצר זה לא נמצא במלאי, לא יהיה הרוכש זכאי לאותה הטבה; אם החליף הרוכש מוצר, שרכישתו לוותה במבצע, במוצר חלופי שאינו מזכה במבצע, לא יהיה הרוכש זכאי להטבה שנלוותה לרכישת המוצר המקורי; אם סכום הזמנת הרוכש פחת בשל העובדה שמספר המוצרים שסופקו לו שונה ממספר המוצרים שהזמין, עלולה להישלל זכאות הרוכש למבצע, הנחה או הטבה שהיו מוקנים לו אלמלא פחת מחיר ההזמנה. דוגמאות אלה אינן ממצות את השינויים האפשריים בזכאותך למבצעים, הטבות או הנחות באתר. יחד עם זאת, השותפות תשתדל להודיע לרוכשים טלפונית או בדוא"ל ולקבל את הנחיותיהם במקרה שזכאותם למבצע, הטבה או הנחה תישלל או תשתנה עקב שינוי בפרטי ההזמנה.

ביטולים והחזרת מוצרים

השותפות פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בכל הנוגע לביטולה של עסקת מכר מרחוק, החזרת מוצרים וביטול שירותים שהוזמנו.

הרוכשים יכולים לבטל את העסקה ולהחזיר מוצרים כגון בקבוקי אלכוהול, פותחנים, פריטי לבוש, כוסות וציוד אחר, ובלבד שהמוצרים הוחזרו כשהנם שלמים ולא ניזוקו וסגורים בעטיפתם או באריזתם המקורית. לא תתאפשר החזרה של מוצרי מזון שכן החזקתם של אלה ומשלוחם מחייבים שמירה קפדנית על תנאים מבוקרים.

בכפוף למפורט לעיל ולהלן, הרוכש או הרוכשים – מבצעי ההזמנה (ולא הנמען) רשאים להחזיר כל מוצר שנרכש מהאתר (כאמור, למעט מוצרי מזון), באמצעות פנייה בכתב לשותפות, עד 14 יום מיום שהתקבלו בכתובת הנמען ולקבל זיכוי כספי תמורתם.

בכל הנוגע לביטול שירותים שהוזמנו, כגון השתתפות באירועים שונים של השותפות, יוכל הרוכש לבטל את השירות שהוזמן בתוך 14 ימים מיום ההזמנה או מיום קבלת אישור ההזמנה, לפי המאוחר, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימי עסקים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

על הרוכש להחזיר את המוצר לשותפות על חשבונו לכתובת אשר תימסר לרוכש לאחר קבלת הודעת הביטול אצל השותפות, או לחילופין, לבקש מהשותפות שישלחו שליח לאיסוף המוצר והחזרתו על חשבון הרוכש (השותפות שמורת לעצמה את הזכות לסרב לבקשה זו). על הרוכש לצרף למוצר המוחזר את חשבונית רכישתו, או העתק אישור ההזמנה שנשלח בדואר אלקטרוני.

לאחר החזרת המוצר, או ביטול השירות שהוזמן, יזוכה הרוכש במחיר ששילם עבורו. אם ביטול ההזמנה איננו עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שהשותפות מסרה לרוכש לגביו, תהיה רשאית השותפות לחייב את הרוכש בדמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר, או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים. יובהר כי גם אם ביצע הרוכש ביטול הזמנה לפני שהתקבל המוצר בכתובת הנמען, תהיה השותפות רשאית לחייבו בתשלום דמי ביטול כאמור.

אין בהוראות פרק זה בתנאים כדי לגרוע מכל זכות ביטול או זכות אחרת העומדת לרוכשים בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לרבות ביטול עסקת מכר מרחוק על ידי רוכש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. השותפות מקפידה לפעול בהתאם להוראות החוק.

לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית.

תמונות להמחשה בלבד

תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות. כך למשל, צילום פחיות בירה עשוי לכלול צילום של פחיות הכוללות עיצוב שונה, צילום בקבוקי בירה בהם מצוינת שנת בציר עלולים להיות שונים משנת הבציר שסופקה בפועל, אין בכך כדי להטיל על השותפות, או מי מטעמה, אחריות כלשהי.

אחריות למוצרים

האחריות לבדוק את התאמת המוצרים לצרכיהם חלה על הרוכשים בלבד.

האחריות על טיב המשקאות, וכן הנתונים המופיעים על גבי המשקאות הינם באחריותם הבלעדית והמלאה של יצרני או יבואני המשקאות הרלוונטיים.

השותפות תצא ידי חובתה כלפי הרוכשים עם מסירת המוצרים שהוזמנו לכתובת המשלוח שנמסרה באתר בעת ביצוע ההזמנה.

מבלי לגרוע מהוראות כל דין, במקרה שנרכשו מוצרים פגומים, זכותו היחידה של הרוכש היא להחליפם או לקבל את כספו בחזרה, כפי שפורט לעיל.

השותפות לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לרוכש בשל איחורים באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים, אלא אם כן אירעו העיכוב או הפגם בשל רשלנות מצידה של השותפות. במקרה זה תהיה אחריות השותפות מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה הרלוונטית.

אבטחת מידע

השותפות מיישמת באתר, בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים מטעמה, מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי השותפות, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, השותפות לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

קישורים ומידע מסחרי פרסומי באתר

במסגרת הביקור באתר עלול להיות מוצג בפני המשתמש מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מהשותפות ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה הוא בצדדים שלישיים, השותפות אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך לא יוכל המשתמש לבוא לשותפות בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר ואשר מקורו מצדדים שלישיים.

ככל שיש באתר קישוריות ("לינקים") לאתרים אחרים שאינם מנוהלים ומופעלים על-ידי השותפות, לא תישא השותפות באחריות לתוכנם של אותם אתרים ולמידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו , עדכניותו ונכונותו, או לכל פרט אחר הקשור בהם. השותפות לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכנם של האתרים שיגיע אליהם באמצעות האתר.

טופס יצירת קשר מקוון

השותפות מאפשרת לפנות אליה גם באמצעות טופס מקוון ליצירת קשר המצוי באתר או בכתובת מייל: info@schnitt.co.il בעת השלמת הטופס המקוון יש למסור פרטים אישיים כגון: מספר הזמנה, שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה המצויה ברשותך ופרטים נוספים. יש למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים במקרה הצורך לסכל יצירת קשר עם הפונה.

הפרה ושיפוי

מבלי לגרוע מהוראות כל דין והמסמכים המחייבים, כל משתמש באתר או רוכש מתחייב לשפות ולפצות את השותפות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בכל מקרה שבו יפר את התנאים האמורים בתקנון זה, או אילו מהמסמכים המחייבים, או יפעל בקשר עם האתר בניגוד להוראות כל דין. שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו לשותפות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושה של השותפות בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהרשו לשותפות להשתמש בהם. זכויות אלה חלות בין היתר על שם המותג "שניט" וכן שם המתחם (Domain Name) של האתר, סימני המסחר המופיעים באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הסמלים המסחריים בו ("לוגו"), עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, עיצובם של המוצרים וכיו"ב, ובכל תוכן אחר הכלול באתר, לרבות קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, לשווק, לתרגם, להציג בפומבי, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור, להשכיר או לעשות כל שימוש מסחרי בכל חלק מן הנ"ל, לרבות תמונות, קבצים גראפיים, טקסטים וקוד-מחשב, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהשותפות או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים ובעיצובם והשירותים המופיעים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של השותפות מראש ובכתב.

פרטיות

השותפות מכבדת את פרטיות המשתמש בעת השימוש באתר. בכל עת יוכל המשתמש לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ להתעדכן במסמך המדיניות מעת לעת.

שינויים באתר והפסקת השירות

השותפות עלולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופיו הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהא למשתמש או רוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי השותפות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית השותפות להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתה הבלעדי. השותפות זכאית בכלל זה לאגד את האתר כשותפות נפרדת או להעביר את הבעלות באתר לצד שלישי, ובלבד שזכויות הרוכשים לפי הסכם זה לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.

שינויים בתנאי השימוש

השותפות רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש והרכישה או כל אחד מתנאי המסמכים המחייבים. אם יבוצעו בתנאי שימוש ורכישה אלו או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו בתנאי שימוש ורכישה אלו או במסמכים המחייבים שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 7 ימים לפני כניסתם לתוקף – זאת אלא אם יבוצעו שינויים בתנאים בהתאם להוראות כל דין. במקרה זה, השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים החדשים. על משתמש שאינו מסכים לתנאים החדשים לחדול מעשיית שימוש נוסף באתר.

ניתן לעיין בכל עת בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על השימוש באתר, על כל ביצוע פעולה באתר ועל תנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש ורכישה אלה ו/או ביחס לכל הזמנה שביצעת באמצעות האתר, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.

תנאים ממצים

תנאים אלה ממצים את כל המוסכם בין כל רוכש ומשתמש לבין השותפות בנוגע להזמנת מוצרים מהאתר ושימוש בו.